Ugovor o individualnim sesijama br. 01-2021

    TERAPEUT/COACH

    Ime i prezime: Ana Ranković

    E-mail: info@anarankovicacademy.com

    Molim Vas izvršite kupovinu prozivoda tek pošto ste popunili naš Upitnik koji Vam je dao odgovore da je to preporučeni proizvod za Vas i da najviše odgovara Vašim potrebama. Ukoliko niste možete pristupiti upitniku na ovom linku. *

    Klijent

    OSNOVNI PODACI:
    - Paket individualnih sesija (6 sesija)
    - Sesije se odrzavaju on-line, najoptimalnije jednom u dve nedelje u trajanju od 1h-1.15h.
    - Cena: 64.800 RSD/567 EUR

    Način plaćanja:
    Za klijente iz Srbije:
    Ana Rankovic Academy, Višegradska 16, Beograd
    žiro-račun 265-6530310001064-68

    Za klijente iz inostranstva plaćanje u EUR:
    via PayPal
    info@anarankovicacademy.com
    ANA RANKOVIĆ PR, ANA RANKOVIC ACADEMY

    Dinamika plaćanja: Uplata celog iznosa pri upisu, a pre početka prve individualne sesije.

    Ukoliko se klijent odlučio za Paket individualnih sesija (6 sesija), obavezan je da bude aktivan polaznik tokom perioda iskorišćenja paketa, od dana zaključenja ovog Ugovora. Terapeut/Coach je obavezan da obezbedi sve uslove, kako bi se sastanci održali u navedenom roku. Ako uprkos tome, a zbog potencijalne nezainteresovanosti klijenta, svi sastanci ne budu održani u roku od 4 meseca od dana zaključenja ovog Ugovora, smatraće se da je ceo paket iskorišćen.


    OSNOVNA PRAVILA:


    1. Klijent je upoznat i razume da je individualna sesija profesionalni odnos između Terapeut/Coach-a i klijenta koji je dizajniran da vodi i podrži razvoj ličnih i profesionalnih kompentecija u cilju sprovođenja planova za ostvarivanje ličnih i poslovnih ciljeva.

    2. Teme, frekvencija rada i mere uspeha definišu se u Coaching ugovoru na početku samog procesa coaching-a između Terapeut/Coach-a i klijenta.

    3. U komunikaciji između Terapeut/Coach-a i klijenta očekuje se kontinuirani, otvoreni, pravovremeni i konstruktivni feedback kao najadekvatniji način sagledavanja pomaka u kretanju ka ostvarenju zajedničkih ciljeva.

    4. Sve informacije koje se razmenjuju u toku sesija ostaju između Terapeut/Coach-a i klijenta osim ako nije reč o informacijama koje su od značaja za nečiju fizičku bezbednost, ili na naki drugi način uključuju kršenje etičkih i zakonskih normi.

    5. Klijent je upoznat i prihvata da se određene teme proistekle sa klijentom podele sa drugim profesionalnim Coach-evima u funkciji konsultacija i supervizijskog procesa koji je Terapeut/Caoch u obavezi da radi u cilju osiguravanja kontinuiranog kvaliteta svojih usluga klijentu.

    6. Terapeut/Coach je u obavezi da vodi evidenciju o sprovedenim satima coaching prakse.

    7. Coaching susreti se obavljaju on-line, preko Zoom aplikacije.

    8. I Coach i klijent imaju mogućnost da najkasnije 24h pre dogovorenog termina sesije otkažu/pomere sastanak, u suprotnom se sesija računa kao obavljena (angažovano radno vreme) i zavodi se u relevantnim izveštajima kao održana. Terapeut/Coach se u naredna 24h javlja klijentu i dogovora se termin sledećeg susreta.

    9. Ulaskom u Coaching ugovor klijent se obavezuje na aktivan rad, kako na individualnim sesijama tako i između sesija, realizacija određenih vežbi i zadataka (”domaći zadaci”), kako su obe forme angažovanja značajne za postizanje definisanih ciljeva.

    10. Odogovornost Terapeut/Coach-a je da uvede u proces učenja, obuči i osnaži klijenta za primenu novih veština, dok je na klijentu odgovornost primene ovladanog kako na samim Coach susretima tako i u realnom životnom okruženju.

    11. Klijent je upoznat i prihvata da je odgovoran za svoju spremnost, motivisanost i uključenost tokom sesija, uključujući u to i izbore koje napravi i odluke koje donese i nakon coaching susreta.

    12. Coaching ne može biti zamena za druge vrste profesionalnog savetovanja: pravne, medicinske, finansijske i druge koje se sprovode od strane profesionalaca specijalizovanih za rad u datim oblastima.

    13. Ovaj Ugovor je izrađen u 2 elektronska identična primerka i svaka ugovorna strana poseduje po 1 primerak. Sve nedoumice ili dodatna pitanja, rešavaće se blagovremeno u duhu dobrih profesionalnih odnosa. S druge strane, za potencijalno eskalirajuće sporove, po ovom Ugovoru, nadležan je nadležni sud u Beogradu.

    Molimo Vas da nas u slučaju bilo kakvih problema prilikom prijave kontaktirate putem maila info@anarankovicacademy.com ili na našem Instagram profilu @anarankovic.academy i mi ćemo u najkraćem mogućem roku rešiti problem.

    Polja sa * se moraju popuniti i čekirati.